VoIP: +98 25 3171
پردیسان: +98 25 32802610
دار الحدیث: +98 25 37775650, +98 25 37777930

حراست

- -

جایگاه سازمانی:
مدیر کل حراست

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره حفاظت پرسنلی و فیزیکی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
رئیس اداره حفاظت اسناد و IT

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول حفاظت پرسنلی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس مسئول حفاظت اسناد

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس حفاظت فیزیکی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس حفاظت IT

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس دبیرخانه محرمانه

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
کارشناس حفاظت پرسنلی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
نگهبانی برادران

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
نگهبانی خواهران

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
نگهبانی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
نگهبانی

محل استقرار
غیره (اتاق 0)

- -

جایگاه سازمانی:
نگهبانی دارالحدیث

محل استقرار
غیره (اتاق 0)